Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies X

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Reklamacje

INFORMACJA O ZASADACH SKŁADANIA SKARG i REKLAMACJI DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH

NAZWA BANKU

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
ul. Tworkowska 12
47-450 Krzyżanowice
adres mailowy: info@bskrzyzanowice.pl
strona internetowa: www.bskrzyzanowice.pl

DANE KONTAKTOWE – POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z BANKIEM

W sprawach skarg, reklamacji i wniosków przyjmują pracownicy obsługi Klienta- w godzinach pracy Banku:

 1. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
  ul. Tworkowska 12
  47-450 Krzyżanowice
  tel. (32) 419 40 11
 2. Punkt Kasowy w Tworkowie
  ul. Główna 48
  47-451 Tworków
  tel. (32) 419 62 19
 3. Punkt Kasowy w Chałupkach
  ul. Raciborska 83
  47-460 Chałupki
  tel. (32) 419 32 81
 4. Punk Kasowy w Raciborzu-Studziennej
  ul. Hulczyńska 12
  47-400 Racibórz
  tel. (32) 417 00 81

W sprawach szczególnych:

Prezes Banku Spółdzielczego (lub inny Członek Zarządu) ul. Tworkowska
47-450 Krzyżanowice
tel. (32) 419 40 11
- po uprzednim umówieniu spotkania

ZASADY WNOSZENIA I ZAŁATWIANIA PRZEZ BANK SKARG i REKLAMACJI

 1. Klient Banku będący konsumentem, ma prawo złożyć reklamację odnosząca się do zastrzeżeń dotyczących świadczonych przez Bank usług lub dotyczącą działalności Banku.
 2. Bank przyjmuje od klientów reklamacje:
  1. w formie pisemnej:
   • składanej osobiście przez Klienta w Centrali Banku lub w Punktach Kasowych - w godzinach otwarcia placówek,
   • za pośrednictwem fax-u , nr tel. (32) 419 40 44
   • za pośrednictwem poczty,
  2. ustnie - telefonicznie pod nr tel.32 419 40 11
  3. elektronicznie: e-mailem na adres: info@bskrzyzanowice.pl,   telefonicznie
 3. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, dotyczących usług świadczonych przez Bank lub dotyczących działalności Banku.
 4. Klient zobowiązany jest złożyć reklamację w sposób umożliwiający Bankowi rozpoznanie sprawy w terminie, tzn. podając istotne dla rozpatrzenia sprawy, informacje, swoje dane adresowe, datę złożenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację klienta ma charakter pisemny, bądź w innej formie uzgodnionej z Klientem , umożliwiającej otrzymanie przez Bank potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skarg, reklamację lub wniosek.
 6. Odpowiedzi, o której mowa w ust.5 Bank udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust.6, Bank:
  • wyjaśnia przyczyny opóźnienia
  • wskazuje okoliczności, które musza zostać ustalone,
  • wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji
 8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń klienta przez Zarząd Banku, Klient ma prawo do:
  • odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi do Zarządu Banku,
  • skorzystania z instytucji mediacji lub sadu polubownego przy KNF w Warszawie lub Związku Banków Polskich,
  • wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
  • wystąpienia z powództwem do Sądu Rejonowego w Raciborzu lub Sądu Okręgowego w Katowicach, w zależności od wartości dochodzenia roszczenia
 9. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.
 10. W sprawach spornych klient ma prawo zwrócić się do Bankowego Arbitra Konsumenckiego w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy nim a Bankiem.

 

 

 

 

Menu

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice
tel. (32) 419 40 11, fax (32) 419 40 44

poniedziałek - środa8:00 - 15:45
czwartek8:00 - 16:45
piątek8:00 - 14:45

SWIFT: POLUPLPR

Placówki i bankomaty

projektowanie stron www